Xtra verwelkomt conclusies NSOB en omarmt aanbevelingen

Xtra verwelkomt conclusies NSOB en omarmt aanbevelingen

29 oktober 2020 -- communicatie@xtra.nl


De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) concludeert dat er geen sprake is van misstanden bij welzijnsorganisatie Xtra. Daarnaast doen de onderzoekers aanbevelingen om de samenwerking met de gemeente Den Haag te verbeteren en de onderlinge verhoudingen te verhelderen. 
Deze conclusies en aanbevelingen staan in het rapport dat de NSOB in opdracht van de gemeente Den Haag opstelde over het functioneren van Xtra. Xtra is de koepel waar welzijnsorganisaties Mooi, Voor en Zebra onder vallen. Dit rapport is vandaag naar de Haagse gemeenteraad gestuurd. Xtra verwelkomt de conclusies en gaat met de aanbevelingen aan de slag.

Het bestuur van Xtra is blij dat dankzij deze conclusies een bladzijde kan worden omgeslagen en de blik weer op de toekomst gericht kan worden. Bij het bouwen aan die toekomst zullen de heldere aanbevelingen van de NSOB gevolgd worden.

 
Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling van de NSOB is gericht op het verhelderen van de verhoudingen tussen de welzijnsorganisaties en de gemeente en het verbeteren van de samenwerking met partners. Binnen Xtra wordt (h)erkend dat er ruimte is voor verbetering op dit vlak. 

Xtra werkt dan ook al geruime tijd aan initiatieven die daartoe moeten bijdragen. Zo worden zowel de structuur van de dienstverlening als de merkenstructuur tegen het licht gehouden vanuit de vraag van inwoners en opdrachtgever. Naar aanleiding van het rapport zullen extra stappen gezet worden om structureel in gesprek te gaan met samenwerkingspartners. Ook wordt ge├»nventariseerd of bepaalde functies anders ingevuld moeten worden om optimaal aan de verwachtingen van samenwerkingspartners en werknemers te voldoen.

Aanvullend op de interne maatregelen, gaat Xtra het gesprek aan met de gemeente over hoe de verhoudingen in overleg verhelderd kunnen worden. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Xtra, Eric Lemstra: “De gemeente en Xtra hebben hetzelfde doel en dat is de ondersteuning van kwetsbare inwoners zo goed mogelijk regelen. In deze moeilijke coronatijden hebben inwoners meer dan ooit behoefte aan ondersteuning en hulp. Daarom willen we met de gemeente heldere praktische afspraken maken over bijvoorbeeld rapportages zodat onze welzijnsprofessionals zich volledig kunnen focussen op het verder helpen van deze mensen. 

Ook hieromtrent werden reeds intern praktische stappen gezet om die afspraken te faciliteren, zoals het uitrollen van een nieuw digitaal registratiesysteem en het opzetten van een pilot met impactmetingen.

Conclusies
De NSOB concludeert dat de beeldvorming over misstanden niet gestoeld is op feiten. De organisatie is goed toegerust is op haar taak; de interne kwaliteitsprocessen zijn op orde en de organisatie is op korte en lange termijn financieel gezond. Ook de claims over bewust foutief registreren en een heersende angstcultuur zijn ongegrond verklaard. Op de bekende en afgehandelde incidenten na zijn er geen aanwijzingen van radicalisering gevonden.

Eric Lemstra: “Het betekent veel voor onze medewerkers en vrijwilligers dat de onafhankelijke onderzoekers nu helder concluderen dat de beeldvorming over misstanden bij Xtra niet op feiten gebaseerd is. Deze mensen, die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de kwetsbare inwoners van deze stad, werden regelmatig aangesproken op geruchten en dat heeft hen en ons diep geraakt. Nu kunnen we die bladzijde omslaan en ons weer volledig focussen op de kern van ons werk; bijdragen aan het welzijn van vele Hagenaars.”

Xtra heeft een uitgebreide reactie op de conclusies en aanbevelingen in het rapport aan het college van burgemeester en wethouders gestuurd. Hierin staan genomen en voorgenomen maatregelen uitgebreid benoemd. Die reactie wordt ook met de gemeenteraad gedeeld.

Het rapport is opgesteld onder onafhankelijk voorzitterschap van Pauline Meurs en de opdracht aan de NSOB werd in november 2019 verstrekt door de gemeente Den Haag naar aanleiding van berichtgeving in de pers die tot raadsvragen leidde.

Het rapport en de bestuurlijke reacties kan je vinden via https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/623237.