Het verhaal van

Het verhaal van

Eric Lemstra
Voorzitter Raad van Bestuur

Weinig zorg en veel welzijn

14 januari 2014

2013, het tweede en een bijzonder jaar van Xtra. Bijzonder omdat ik bij de voorbereiding van mijn toespraak de vele ontwikkelingen in 2013 de revue liet passeren. En zonder de pretentie uitputtend te zijn, wil ik u meenemen in een aantal veranderingen en vernieuwingen die onze professionals in 2013 hebben gerealiseerd. En ik kan u nu al bij voorbaat zeggen dat ik bijzonder trots ben. Trots omdat onze professionals dagelijks klaar staan voor duizenden bewoners van Den Haag en Zoetermeer, die tijdelijk of langdurig kwetsbaar zijn, en die even een steuntje in de rug nodig hebben. Overdag, in avonduren en in de weekenden; fysiek, telefonisch en in toenemende mate ook digitaal. Er is de laatste jaren veel van hen gevraagd. De afgelopen vier jaar hebben onze agogen hun vak zien veranderen. We hebben afscheid genomen van het sociaal cultureel volwassenenwerk en van vele buurthuizen. Onze sociaal werkers zijn dagelijks aanwezig op straat, bij de gezinnen thuis, zijn een toegevoegde waarde in het onderwijs en bij de sport en ondersteunen bewoners.

ontwikkelingen

  • We hebben het buurthuis van de toekomst verwelkomd en in een aantal plekken in de stad samen met bewoners en ondernemers buurthuizen van de toekomst gerealiseerd. Buurthuis de YP, voorheen de Bras, was daarvan de eerste.
  • We hebben samen met het onderwijs leer/werk mogelijkheden gecreëerd voor jeugdigen die een extra steun in de rug nodig hebben om hun opleiding niet voortijdig vaarwel te zeggen. restaurant H’eerlijk in Leidschenveen is daarvan een recent voorbeeld, maar ook de vele MBO stagiaires die ingezet worden in de lerende wijkcentra.
  • We zijn actief op alle Brede Buurtscholen in Den Haag en Zoetermeer met o.a. voorscholen, opvoedingsondersteuning, schoolmaatschappelijk werk en inzet van onze kinder- en jeugdwerkers.
  • We zijn in 2013 in staat geweest om in elk deel van de stad een burenhulpcentrale neer te zetten. Duizenden actieve burgers die met en voor elkaar zorgen.
  • Onze agogen, participatiewerkers hebben samen met de dienst sociale zaken inmiddels meer dan duizend bijstandsgerechtigden begeleid naar een cursus of vrijwilligerswerk. Een prachtig resultaat dat een heel ander beeld oplevert dan de discussie die over dit thema de laatste weken publiekelijk is gevoerd. Een beeld waarin bijstandsgerechtigden in Den Haag blij zijn weer van betekenis te kunnen zijn.
  • Samen met PEP zijn in 2013 de voorbereidingen getroffen om in elk stadsdeel een decentrale vrijwilligersvacaturebank te hebben. Inmiddels is de uitrol gestart en zal eind 2014 elk stadsdeel een dergelijke voorziening hebben.
  • Om de informatievoorziening aan kwetsbare burgers te optimaliseren zijn we in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag gestart met de I-shop XL.
  • We hebben de eerste Centra voor Ouderen geopend in Escamp, de Haagse Hout en ook bij onze collega’s van Welzijn Scheveningen is een CVO gerealiseerd. In 2014 zal elk stadsdeel beschikken over een Centrum voor Ouderen. Onderdeel van één van deze centra is een alzheimer café.
  • Hulponline Den Haag is begin 2013 van start gegaan en in het eerste jaar buitengewoon succesvol gebleken. De opmaat om naast onze face tot face hulp- en dienstverlening, ook onze bewoners digitaal van dienst te kunnen zijn.

complimenten

Complimenten en specifieke aandacht voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk, de buurt, buurman of buurvrouw. Vrijwilligers die laten zien dat actief burgerschap loont, voor henzelf en als waardevolle bijdrage aan de participatiesamenleving. Ook vrijwilligers die met ondersteuning van professionals een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening realiseren voor de duizenden kinderen die een beroep doen op de Kindertelefoon of de eenzame volwassenen en ouderen die in de avond en nacht telefonische ondersteuning krijgen van Sensoor. Fantastische voorzieningen, ook onderdeel van Xtra.

Complimenten aan de opbouwwerkers van Boog, die per 1 januari jl. geïntegreerd zijn in MOOI, Zebra en Voorwelzijn. Opbouwwerkers die een geweldige versterking zijn van onze wijkteams. Wijkteams waarin verschillende disciplines nauw samenwerken om de dienstverlening aan kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen zo optimaal mogelijk in te zetten. Complimenten aan onze collega's van de politie en onze jeugdwerkers, die samen met vrijwilligers en buurtbewoners dagelijks zorgen voor een wijk, waarin respect, verdraagzaamheid en veiligheid voorop staat. De recente samenwerking rondom oud en nieuw in Den Haag en Zoetermeer is daarvan weer een succesvol bewijs. Ik ben trots op onze agogen in Zoetermeer die in 2013 succesvol zijn geweest in de continuering van de maatschappelijke stages. Kwaliteit loont. Ook in Den Haag zijn veel scholen die aandringen op het behoud van de maatschappelijk stages.

Samenwerking

2013 stond in het teken van verdere versterking van de samenwerking met onze collega’s in de regio Haaglanden. Naast al genoemde samenwerking met het onderwijs en de politie, is de samenwerking geïntensiveerd met onze collega’s in de jeugdzorg, de zorg voor ouderen, mantelzorg, huiselijk geweld, maatschappelijk dienstverlening en organisaties die van groot belang zijn voor de ondersteuning en uitvoering van informele zorg.

Trots ben ik in dit kader ook op onze collega’s van MOOI Zoetermeer die samen met Palet Welzijn er in zijn geslaagd om de mantelzorgondersteuning en de zorg voor vrijwilligers over te nemen. Dat alles onder de mooie naam, ZoSamen. We zijn volop met onze collega-instellingen in de weer om de transitie in de jeugdzorg vorm te geven. Het initiatief van Harry Helpt is daar een sprekend voorbeeld van. Versterking eigen kracht, inzet van de eigen omgeving en vrijwilligers en waar nodig interventie en ondersteuning van professionals. Met PEP, onze nieuwe en bestaande collega in Den Haag, hebben we de samenwerking versterkt en zetten we in op innovatie en participatie. Convenanten zijn gesloten met ROC Mondriaan en ID collega. Ook Challenge Den Haag is een aansprekend en vernieuwend voorbeeld van samenwerking tussen de Haagse Hoge School, Rabobank, fonds 1818, gemeente Den Haag en Xtra. Een online platform voor nieuwe en duurzame ideeën. Voorkomen van jeugdwerkloosheid is het eerste thema. En last but not least onze samenwerking met MEE ZHN. We hebben in 2013 een convenant gesloten om een krachtige verbinding te maken van onze dienstverlening voor alle kwetsbare burgers in de regio Haaglanden. We zijn begonnen met onze gezamenlijke inzet op het schoolmaatschappelijk werk en in 2014 staat onze gezamenlijke inzet in de sociale wijkteams centraal.

En nu 2014

Een jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke rol gaan spelen. Een nieuw te vormen college dat in het licht van de grote transities zal moeten gaan kiezen voor meer welzijn, meer participatie en minder zorg. Een fundamentele keuze om welzijn te beschouwen als één van de belangrijke bouwstenen voor het tot stand komen van de nieuwe samenleving. Een samenleving waarin eigen kracht, inzet van omgeving of vrijwilligers en snelle, eerste interventie door professionals van grote betekenis is. Een eerste interventie die gerealiseerd zal worden in de sociale wijkteams.

Xtra heeft bewezen daar de afgelopen jaren een essentiële bijdrage aan te kunnen leveren. Dat zal en wil Xtra het komende jaar nog verder versterken. Niet alleen, maar in partnerschap met ondernemers, bewoners en collega-organisaties die gebaande paden durven te verlaten, die weten los te laten, die bereid zijn te vernieuwen en grenzen tussen organisaties te slechten. De versnelde digitalisering van onze samenleving is ons daarbij zeker behulpzaam.

Wij zijn ervan overtuigd dat Xtra een belangrijke bijdrage zal leveren aan deze nieuwe welzijnssamenleving. Ik roep dan ook gemeenteraadsleden, wethouders en toekomstige collegeleden om van de kracht van welzijn gebruik te maken. Wij zijn er klaar voor.

Rest mij nog u allen in 2014 weinig zorg en veel welzijn toe te wensen.

Joger de Jong
Raad van Bestuur Xtra

Optimisme als keuze

09 januari 2014

Als ik vroeger soms wat somber was monterde een vriendin mij op met de slogan ‘gedachten zijn krachten! Denk aan hetgeen je wilt en het komt voor elkaar!’ Nu meld het AD dat dit niet alleen een motiverend praatje was van mijn vriendin maar dat prof. Lydia Krabbendam op basis van wetenschappelijk onderzoek  heeft vastgesteld dat gedachten écht bijdragen aan gewenst resultaat. Had mijn vriendin dan toch gelijk? Helaas ben je er tegenwoordig  nooit zeker van of zo’n wetenschappelijk onderzoek wel door echte feiten wordt ondersteund. Voorzichtigheid is geboden. Maar toch, aan de andere kant zijn er ook voldoende bewijzen. Neem Henri Ford, die had al jaren geleden het motto: ‘Of je nu denkt dat je iets wél kunt, of dat je denkt dat je het níet kunt, je hebt altijd gelijk’. En er rijden tot op de dag van vandaag nog veel Fords rond!

Je zou toch denken dat we dan allemaal kiezen voor de gedachte ‘yes we can’ en dat daardoor alles automatisch goed komt. Helaas is de praktijk weerbarstiger en weten we uit ervaring dat, wat eenvoudig lijkt in de praktijk, nog wel eens flink kan tegenvallen. Wat in ieder geval helpt is als je ervan overtuigd bent dat je beter kunt worden.

Zijn wij er van overtuigd dat we beter kunnen worden? Welzijnswerk heeft altijd veel bijgedragen aan een samenleving waar aandacht en compassie is voor mensen die minder goed mee kunnen komen (sociaal, maatschappelijk, emotioneel, financieel). Deze bijdrage konden we door alle jaren heen alleen leveren omdat wij ons hebben weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zeker de laatste jaren heeft welzijnswerk laten zien dat zij zich voortdurend kan verbeteren en vernieuwen. Dat komt omdat het welzijnswerk wordt vormgegeven door betrokken, gemotiveerde,  kritische collega’s en actieve burgers.

De grote transities waarmee we dit jaar van doen krijgen zijn aanleiding om ons werk nog een beetje kritischer te bekijken, te vernieuwen, aan te passen, te verbeteren, het goede te behouden en onze afkomst te versterken. Grote veranderingen met grote uitdagingen. Onze gedachte is positief: ‘Yes we can!’. Sterker nog, door hard te werken en te denken dat we het kunnen, worden we steeds beter in vernieuwen. Gedachten zijn krachten: mijn optimisme is een bewuste keus. Met dank aan mijn vriendin.

Henny van der Zanden (h.vanderzanden@stichtingmooi.nl)
Sectormanager MOOI 0-6 jarigen Laak

tegengeluid rapport voor- en vroegschoolse educatie van onderwijsinspectie

29 augustus 2013

'Kwaliteit Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) moet verbeteren' Zo luidt de kop in de Volkskrant naar aanleiding van het rapport dat de Inspectie van het Onderwijs op 21 augustus publiceerde. Op de 21 Voorschool peuterspeelzalen van MOOI zijn in 2008-2009 inspecties gedaan en zijn de positieve ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar niet meegenomen door de Onderwijsinspectie. Ik voel de behoefte om ook een ander,  positief geluid over VVE te laten horen.

Leidsters registreren de ontwikkeling per half jaar in een (digitaal) observatiesysteem. Zij schrijven een groepsplan op drie niveaus om met kleine groepjes peuters doelgericht te werken aan de landelijke vastgestelde doelen voor een 4-jarige. Het plan van aanpak op de Voorschool bespreekt de leidster met de ouders. Ouders krijgen tips en adviezen om hiermee thuis door te gaan, als er sprake is van een (dreigende) ontwikkelingsachterstand. Als er meer aan de hand is, wordt de intern begeleider van de samenwerkende basisschool ingeschakeld en wordt er voorlichting gegeven over externe zorgmogelijkheden en indien nodig wordt de ouder met het kind begeleid naar externe ondersteuning/zorg.

Voor de kwaliteitszorg VVE is in 2012 een nulmeting gedaan en worden op directieniveau afspraken gemaakt, zoals over de visie op VVE, ouderbeleid en de doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar groep 1 van de basisschool. Uit Utrechts onderzoek is gebleken dat VVE onder andere effect heeft als de vaardigheden van de leidsters optimaal zijn. Een leidster heeft in de PW-3 opleiding niet geleerd om ‘opbrengstgericht te werken’ . Hbo-geschoolde kwaliteitsmedewerkers VVE worden vanaf januari ingezet om leidsters te coachen op het cyclisch werken (PDCA) in kleine groepjes, afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van het kind.

Het Rijk investeert miljoenen in de VVE en het is begrijpelijk dat zij effecten willen zien bij de peuters. Effectmeting is echter niet gemakkelijk, aangezien een peuter zich sprongsgewijs ontwikkelt. En hoe toon je aan dat de vooruitgang in de ontwikkeling van een peuter op het conto van VVE kan worden geschreven of op die van de ouders? Wel kun je aantonen dat ontwikkelingsachterstanden over een lange periode zijn ingelopen.

Gezien de vele eisen aan VVE vragen we veel van leidsters, die ontzettend hun best doen, maar uiteindelijk MBO-3 geschoold zijn. Of gaan we de richting van Finland op, waar alleen universitair geschoolde mensen op een groep kinderen mogen staan?

 

 

 

Marije Arnouts
Makelaar Maatschappelijke Stages

MaSsel!

11 juli 2013

In 2008 ben ik in Zoetermeer begonnen met het opzetten van het project Maatschappelijke Stages (MaS); een behoorlijke uitdaging. Ik zag het project onder mijn handen groeien en dat motiveerde me om het project nog succesvoller te maken. Na 1,5 jaar kreeg ik hulp van twee collega’s; Marja Meijer en Irene Nieuwenhuizen. Er werd een team van 7 vrijwilligers geworven en ineens was ik niet meer alleen maar waren we met zijn tienen. Mooie stageprojecten kwamen tot stand, er kwam een website en beetje bij beetje werd de MaS een algemeen bekend begrip.

Toen kwam er een nieuwe regering, met nieuwe plannen. In het regeerakkoord werd opgenomen dat de verplichte MaS per 2015 zou worden afgeschaft. Dit was een schok, zeker omdat alles net goed begon te lopen. In overleg met de gemeente en scholen werd besloten tot schooljaar 2015/16 in ieder geval door te gaan. Ik schreef, samen met Marja en Jolanda Letterie, een toekomstvisie waarin wij bredere mogelijkheden voor jongeren en vrijwilligerswerk benoemden. Het plan was om ons tot 2015 te gaan inzetten om deze toekomstvisie te bewerkstelligen. Positief gingen wij weer aan de slag.

In juni werd ik attent gemaakt op een perspectiefnota die op de gemeentelijke website stond. Hierin werd vermeld dat er per 2014 al geen financiële steun meer zou zijn voor dit project. Geheel onverwacht had het college besloten dat scholen en organisaties het zelf moesten gaan doen. De verontwaardiging was groot en we gingen meteen over tot actie; de politiek betrekken!

We bombardeerden social media en de kranten met het nieuws. Ik schreef een betoog aan de politieke partijen en stuurde onze toekomstvisie mee. We nodigden onszelf uit voor raadsvergaderingen en deden hier ons verhaal. En het werkte. Er werden moties tegen de perspectiefnota ingediend door maar liefst 8 partijen.

Midden in de storm ging ik op vakantie, heerlijk maar het voelde wel een beetje alsof ik het zinkende schip verliet. Alhoewel ik inmiddels een sprankje hoop had dat we de storm nog wel eens konden gaan overleven.

Op 24 juni sprak Marja in tijdens het voorjaarsdebat, vanuit haar hart benadrukte ze het belang van onze rol. Samen met de motie van de politieke partijen had dit tot resultaat dat op 1 juli de gemeenteraad de motie aannam.

En op het strand in Spanje kwam dan ook het voor mij verlossende telefoontje; het schip was niet gezonken. Er ligt een nieuwe MOOIe uitdaging voor ons. Ik ben trots op dat we nog een jaar aan dit waardevolle project mogen werken!

Website: www.mooi4jou.nl

Twitter: @mooi4jou

Facebook: Maatschappelijke Stages Zoetermeer

Joger de Jong
Raad van Bestuur Xtra

Mooi en slecht weer

23 mei 2013

Nederland sombert als we alles moeten geloven wat we horen en lezen. We hebben geen vertrouwen meer in de economie. We denken dat wanneer we werkloos raken, we geen ander werk vinden. We denken dat ons opgebouwde pensioen straks niets waard is. De zorg wordt uitgekleed en wij zullen dan veel meer voor onze naasten en voor ons zelf moeten zorgen. Kortom er ligt veel ellende in het verschiet. En dat wordt er met een somber voorjaar niet beter op.

Aan de andere kant merken we aan den lijve dat er ook veel vernieuwt. Je ziet overal mensen bellen, twitteren en anderszins actief zijn met sociale media. Relaties worden veel frequenter en intensiever onderhouden. Dat werkt ook door in de wijze waarop we werken en onze dienstverlening vorm geven. Als je alle artikelen leest die hierover verschijnen (wat door de veelheid volstrekt onmogelijk is) staan we nog maar aan het begin van een fundamentele (r)evolutie.

Beide beelden kloppen als ik luister naar de gesprekken aan mijn keukentafel. Maar het zijn wel zijdes van één en dezelfde medaille. Ik merk dat ik er zo nu en dan onzeker van wordt. Bij mooi weer ben ik geneigd vooral de vernieuwing te omarmen maar bij slecht weer slaat de somberheid toe.

Langzamerhand raak ik er steeds meer van overtuigd dat deze twee beelden duiden dat we op een fundamenteel kantelpunt staan. Een weg terug naar wat we hadden komt er niet en vinden we bij nader inzien ook niet wenselijk, want wat we hadden was op de keper beschouwd ook niet helemaal ideaal.

Meer en meer groei gaat het niet meer worden. Is dat erg? Ben je gelukkiger met 3 keer per jaar vakantie of met 1 keer per jaar vakantie? Is het erg om aan je moeder van 91 jaar meer aandacht en zorg te geven dan alleen een bloemetje te brengen met Moederdag en op haar verjaardag? Is het niet handig om de ongekende mogelijkheden van deze tijd te benutten om dichter te komen bij datgene wat we echt de moeite waard vinden in plaats van de mogelijkheden die we hebben na te jagen vanwege de mogelijkheden alleen? Dan creëren we waarde, door te delen, te verbinden en te intensiveren. Dan kunnen we de beide kanten van de medaille met elkaar verbinden.

Dat is in theorie de kern van ons werk. Laat we met elkaar dat ook in de praktijk van alledag tot het leidende principe maken en het daadwerkelijk laten zien. Dat begint door er met elkaar over te praten vanuit het besef dat we niets te verliezen hebben maar veel te winnen.

Aan mijn keukentafel geeft dat nog geen eensgezindheid maar wel veel gesprekstof. Zowel bij mooi als slecht weer.

Sandra Spronk
Beleidsmedewerker communicatie & PR Xtra

Ik geloof in de kracht van welzijn!

13 mei 2013

Sinds september vorig jaar werk ik bij Xtra als staf/beleidsmedewerker communicatie & PR. Ik had geen ervaring in de wereld van welzijn, maar ik ben er met enthousiasme ingedoken en aan de slag gegaan. Na een ruim een half jaar geloof ik in de kracht van welzijn! Na het organiseren van verschillende evenementen en het ontwikkelen van kleine en grote communicatiemiddelen en uitingen is het dan nu de beurt aan de lancering van de nieuwe website van Xtra. De website is klaar. Nou ja klaar? De perfecte website is natuurlijk nooit af. Bovendien gaan we deze website met alle collega’s van Xtra en de werkmaatschappijen zo actueel mogelijk houden, door middel van blogs, tweets, interessante nieuwsberichten en het regelmatig vervangen van projecten en activiteiten. Zo is er voor u, de lezer, altijd wat nieuws te vinden op de website van Xtra. De website is bedoeld voor iedereen die in Den Haag en Zoetermeer vanuit zijn/haar werkveld te maken heeft met welzijn, Xtra of één van haar werkmaatschappijen. Voor de individuele klanten die onze diensten afnemen, hebben wij nog steeds de websites van de werkmaatschappijen Boog, MOOI, Zebra en VÓÓR welzijn. Daarnaast hebben we ook nog websites zoals die van Sensoor, Hulp Online Den Haag en de burenhulpcentrale.

Met een nieuwe manager marketing & innovatie, een aantal nieuwe communicatie collega’s en nieuwe programmamanagers gaan we er voor zorgen dat wij ons steeds zichtbaarder gaan maken in de Haagse samenleving. Xtra en haar werkmaatschappijen staan voor de grote uitdaging om scherpe keuzes te maken in positionering. Kiezen is moeilijk maar levert veel op: een onderscheidend en sterk merk in het Haagse welzijn. Het hebben van een goede website past in het toegenomen bewustzijn van Xtra dat aanwezig zijn op het internet, in de pers en op social media, een must is in deze tijd en bijdraagt aan een sterke profilering.

Welzijnswerkers zijn niet weg te denken uit het sociaal beleid en onze samenleving. Zij hebben hun bestaansrecht meer dan bewezen en daarop zijn mijn collega’s met recht trots. De meeste van mijn collega’s houden er alleen niet zo van met zichzelf te koop te lopen. Ze willen wel het beste voor hun klant. Met een goede positionering kunnen we steeds beter uitdragen wie we zijn en waar we voor staan. We gaan ons nog beter profileren met passie en een goed verhaal, zodat onze collega's in het veld de aandacht krijgen die zij verdienen. Wij gaan met onze tijd mee en zijn daarom in de nabije toekomst ook steeds vaker online zichtbaar. U zult ons bijvoorbeeld gaan tegen komen op Linkedin, Twitter, Youtube en Facebook. Eerst voorzichtig maar steeds vaker gaan we gebruik maken van de moderne media om zo dichtbij, vindbaar en aanspreekbaar te zijn voor onze klanten én opdrachtgevers.

Pagina's