Het verhaal van

Het verhaal van

Eric Lemstra
Voorzitter Raad van Bestuur

Weinig zorg en veel welzijn

14 januari 2014

2013, het tweede en een bijzonder jaar van Xtra. Bijzonder omdat ik bij de voorbereiding van mijn toespraak de vele ontwikkelingen in 2013 de revue liet passeren. En zonder de pretentie uitputtend te zijn, wil ik u meenemen in een aantal veranderingen en vernieuwingen die onze professionals in 2013 hebben gerealiseerd. En ik kan u nu al bij voorbaat zeggen dat ik bijzonder trots ben. Trots omdat onze professionals dagelijks klaar staan voor duizenden bewoners van Den Haag en Zoetermeer, die tijdelijk of langdurig kwetsbaar zijn, en die even een steuntje in de rug nodig hebben. Overdag, in avonduren en in de weekenden; fysiek, telefonisch en in toenemende mate ook digitaal. Er is de laatste jaren veel van hen gevraagd. De afgelopen vier jaar hebben onze agogen hun vak zien veranderen. We hebben afscheid genomen van het sociaal cultureel volwassenenwerk en van vele buurthuizen. Onze sociaal werkers zijn dagelijks aanwezig op straat, bij de gezinnen thuis, zijn een toegevoegde waarde in het onderwijs en bij de sport en ondersteunen bewoners.

ontwikkelingen

  • We hebben het buurthuis van de toekomst verwelkomd en in een aantal plekken in de stad samen met bewoners en ondernemers buurthuizen van de toekomst gerealiseerd. Buurthuis de YP, voorheen de Bras, was daarvan de eerste.
  • We hebben samen met het onderwijs leer/werk mogelijkheden gecreëerd voor jeugdigen die een extra steun in de rug nodig hebben om hun opleiding niet voortijdig vaarwel te zeggen. restaurant H’eerlijk in Leidschenveen is daarvan een recent voorbeeld, maar ook de vele MBO stagiaires die ingezet worden in de lerende wijkcentra.
  • We zijn actief op alle Brede Buurtscholen in Den Haag en Zoetermeer met o.a. voorscholen, opvoedingsondersteuning, schoolmaatschappelijk werk en inzet van onze kinder- en jeugdwerkers.
  • We zijn in 2013 in staat geweest om in elk deel van de stad een burenhulpcentrale neer te zetten. Duizenden actieve burgers die met en voor elkaar zorgen.
  • Onze agogen, participatiewerkers hebben samen met de dienst sociale zaken inmiddels meer dan duizend bijstandsgerechtigden begeleid naar een cursus of vrijwilligerswerk. Een prachtig resultaat dat een heel ander beeld oplevert dan de discussie die over dit thema de laatste weken publiekelijk is gevoerd. Een beeld waarin bijstandsgerechtigden in Den Haag blij zijn weer van betekenis te kunnen zijn.
  • Samen met PEP zijn in 2013 de voorbereidingen getroffen om in elk stadsdeel een decentrale vrijwilligersvacaturebank te hebben. Inmiddels is de uitrol gestart en zal eind 2014 elk stadsdeel een dergelijke voorziening hebben.
  • Om de informatievoorziening aan kwetsbare burgers te optimaliseren zijn we in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag gestart met de I-shop XL.
  • We hebben de eerste Centra voor Ouderen geopend in Escamp, de Haagse Hout en ook bij onze collega’s van Welzijn Scheveningen is een CVO gerealiseerd. In 2014 zal elk stadsdeel beschikken over een Centrum voor Ouderen. Onderdeel van één van deze centra is een alzheimer café.
  • Hulponline Den Haag is begin 2013 van start gegaan en in het eerste jaar buitengewoon succesvol gebleken. De opmaat om naast onze face tot face hulp- en dienstverlening, ook onze bewoners digitaal van dienst te kunnen zijn.

complimenten

Complimenten en specifieke aandacht voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk, de buurt, buurman of buurvrouw. Vrijwilligers die laten zien dat actief burgerschap loont, voor henzelf en als waardevolle bijdrage aan de participatiesamenleving. Ook vrijwilligers die met ondersteuning van professionals een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening realiseren voor de duizenden kinderen die een beroep doen op de Kindertelefoon of de eenzame volwassenen en ouderen die in de avond en nacht telefonische ondersteuning krijgen van Sensoor. Fantastische voorzieningen, ook onderdeel van Xtra.

Complimenten aan de opbouwwerkers van Boog, die per 1 januari jl. geïntegreerd zijn in MOOI, Zebra en Voorwelzijn. Opbouwwerkers die een geweldige versterking zijn van onze wijkteams. Wijkteams waarin verschillende disciplines nauw samenwerken om de dienstverlening aan kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen zo optimaal mogelijk in te zetten. Complimenten aan onze collega's van de politie en onze jeugdwerkers, die samen met vrijwilligers en buurtbewoners dagelijks zorgen voor een wijk, waarin respect, verdraagzaamheid en veiligheid voorop staat. De recente samenwerking rondom oud en nieuw in Den Haag en Zoetermeer is daarvan weer een succesvol bewijs. Ik ben trots op onze agogen in Zoetermeer die in 2013 succesvol zijn geweest in de continuering van de maatschappelijke stages. Kwaliteit loont. Ook in Den Haag zijn veel scholen die aandringen op het behoud van de maatschappelijk stages.

Samenwerking

2013 stond in het teken van verdere versterking van de samenwerking met onze collega’s in de regio Haaglanden. Naast al genoemde samenwerking met het onderwijs en de politie, is de samenwerking geïntensiveerd met onze collega’s in de jeugdzorg, de zorg voor ouderen, mantelzorg, huiselijk geweld, maatschappelijk dienstverlening en organisaties die van groot belang zijn voor de ondersteuning en uitvoering van informele zorg.

Trots ben ik in dit kader ook op onze collega’s van MOOI Zoetermeer die samen met Palet Welzijn er in zijn geslaagd om de mantelzorgondersteuning en de zorg voor vrijwilligers over te nemen. Dat alles onder de mooie naam, ZoSamen. We zijn volop met onze collega-instellingen in de weer om de transitie in de jeugdzorg vorm te geven. Het initiatief van Harry Helpt is daar een sprekend voorbeeld van. Versterking eigen kracht, inzet van de eigen omgeving en vrijwilligers en waar nodig interventie en ondersteuning van professionals. Met PEP, onze nieuwe en bestaande collega in Den Haag, hebben we de samenwerking versterkt en zetten we in op innovatie en participatie. Convenanten zijn gesloten met ROC Mondriaan en ID collega. Ook Challenge Den Haag is een aansprekend en vernieuwend voorbeeld van samenwerking tussen de Haagse Hoge School, Rabobank, fonds 1818, gemeente Den Haag en Xtra. Een online platform voor nieuwe en duurzame ideeën. Voorkomen van jeugdwerkloosheid is het eerste thema. En last but not least onze samenwerking met MEE ZHN. We hebben in 2013 een convenant gesloten om een krachtige verbinding te maken van onze dienstverlening voor alle kwetsbare burgers in de regio Haaglanden. We zijn begonnen met onze gezamenlijke inzet op het schoolmaatschappelijk werk en in 2014 staat onze gezamenlijke inzet in de sociale wijkteams centraal.

En nu 2014

Een jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke rol gaan spelen. Een nieuw te vormen college dat in het licht van de grote transities zal moeten gaan kiezen voor meer welzijn, meer participatie en minder zorg. Een fundamentele keuze om welzijn te beschouwen als één van de belangrijke bouwstenen voor het tot stand komen van de nieuwe samenleving. Een samenleving waarin eigen kracht, inzet van omgeving of vrijwilligers en snelle, eerste interventie door professionals van grote betekenis is. Een eerste interventie die gerealiseerd zal worden in de sociale wijkteams.

Xtra heeft bewezen daar de afgelopen jaren een essentiële bijdrage aan te kunnen leveren. Dat zal en wil Xtra het komende jaar nog verder versterken. Niet alleen, maar in partnerschap met ondernemers, bewoners en collega-organisaties die gebaande paden durven te verlaten, die weten los te laten, die bereid zijn te vernieuwen en grenzen tussen organisaties te slechten. De versnelde digitalisering van onze samenleving is ons daarbij zeker behulpzaam.

Wij zijn ervan overtuigd dat Xtra een belangrijke bijdrage zal leveren aan deze nieuwe welzijnssamenleving. Ik roep dan ook gemeenteraadsleden, wethouders en toekomstige collegeleden om van de kracht van welzijn gebruik te maken. Wij zijn er klaar voor.

Rest mij nog u allen in 2014 weinig zorg en veel welzijn toe te wensen.

Optimisme als keuze

09 januari 2014

Als ik vroeger soms wat somber was monterde een vriendin mij op met de slogan ‘gedachten zijn krachten! Denk aan hetgeen je wilt en het komt voor elkaar!’ Nu meld het AD dat dit niet alleen een motiverend praatje was van mijn vriendin maar dat prof. Lydia Krabbendam op basis van wetenschappelijk onderzoek  heeft vastgesteld dat gedachten écht bijdragen aan gewenst resultaat. Had mijn vriendin dan toch gelijk? Helaas ben je er tegenwoordig  nooit zeker van of zo’n wetenschappelijk onderzoek wel door echte feiten wordt ondersteund. Voorzichtigheid is geboden. Maar toch, aan de andere kant zijn er ook voldoende bewijzen. Neem Henri Ford, die had al jaren geleden het motto: ‘Of je nu denkt dat je iets wél kunt, of dat je denkt dat je het níet kunt, je hebt altijd gelijk’. En er rijden tot op de dag van vandaag nog veel Fords rond!

Je zou toch denken dat we dan allemaal kiezen voor de gedachte ‘yes we can’ en dat daardoor alles automatisch goed komt. Helaas is de praktijk weerbarstiger en weten we uit ervaring dat, wat eenvoudig lijkt in de praktijk, nog wel eens flink kan tegenvallen. Wat in ieder geval helpt is als je ervan overtuigd bent dat je beter kunt worden.

Zijn wij er van overtuigd dat we beter kunnen worden? Welzijnswerk heeft altijd veel bijgedragen aan een samenleving waar aandacht en compassie is voor mensen die minder goed mee kunnen komen (sociaal, maatschappelijk, emotioneel, financieel). Deze bijdrage konden we door alle jaren heen alleen leveren omdat wij ons hebben weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zeker de laatste jaren heeft welzijnswerk laten zien dat zij zich voortdurend kan verbeteren en vernieuwen. Dat komt omdat het welzijnswerk wordt vormgegeven door betrokken, gemotiveerde,  kritische collega’s en actieve burgers.

De grote transities waarmee we dit jaar van doen krijgen zijn aanleiding om ons werk nog een beetje kritischer te bekijken, te vernieuwen, aan te passen, te verbeteren, het goede te behouden en onze afkomst te versterken. Grote veranderingen met grote uitdagingen. Onze gedachte is positief: ‘Yes we can!’. Sterker nog, door hard te werken en te denken dat we het kunnen, worden we steeds beter in vernieuwen. Gedachten zijn krachten: mijn optimisme is een bewuste keus. Met dank aan mijn vriendin.

Pagina's